Edukacja ekologiczna

Od wielu lat pomagamy nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Działamy w ścisłej współpracy z naszymi kolpingowskimi organizacjami partnerskimi na całym świecie.

Pomoc humanitarna

Dzięki Waszej solidarności wysyłamy transporty z pomocą humanitarną na Ukrainę

Hospicjum domowe

Powołujemy Hospicjum Domowe bł. ks. Adolpha Kolpinga, aby zapewnić osobom chorym i ich bliskim fachowe wsparcie wykwalifikowanego personelu

Edukacja globalna

Budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat

Pomoc rozwojowa

W porozumieniu z organizacjami z krajów Globalnego Południa przygotowujemy i realizujemy programy pomocy rozwojowej

KAWA TATICO

Kawa marki Tatico jest produktem sprawiedliwego handlu, który oferuje równocześnie dwie zalety: wspaniały aromat i bezpośrednie wsparcie indywidualnych rolników z Ameryki Łacińskiej.

Ziarna pochodzą z rodzinnych plantacji członków KOLPINGA z Hondurasu, gdzie kawa uprawiana jest naturalnymi metodami, a rolnicy za swoją pracę są godziwie wynagradzani.

Długoletnie, bezpośrednie umowy współpracy z KOLPINGA w Europie, gwarantują rolnikom sprawiedliwe warunki finansowe i poczucie bezpieczeństwa. Dzięki temu zamiast w chatach z gliny mieszkają w murowanych domach odpornych na deszcz, mogą sobie pozwolić na lekarza w przypadku choroby, ich dzieci mogą chodzić do szkoły, a nawet kształcić się na uniwersytetach.

Kawa „Tatico” w Twojej filiżance! Informacje o aktualnej ofercie znajdziesz tutaj.

Zobacz więcej

AKCJE I WYDARZENIA

MISJA I WIZJA

„Jako chrześcijanie, we współpracy ze społecznościami lokalnymi, budujemy odpowiedzialność za sprawiedliwy i solidarny Jeden Świat.”

GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

wartość niezbywalna, przynależna każdej osobie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, głębokie poszanowanie jego podmiotowości wykluczające instrumentalne traktowanie ludzkiego życia

SOLIDARNOŚĆ

współodpowiedzialność za drugiego człowieka i jego losy; bezinteresowna pomoc i obrona tych, których prawa są naruszane, angażowanie się na rzecz dobra wspólnego w przekonaniu, że tworzymy Jeden Świat

SPRAWIEDLIWOŚĆ

uczciwe i równe traktowanie wszystkich ludzi, aktywne działanie na rzecz pokoju, dostępu do edukacji, sprawiedliwego podziału dóbr, prawa do pracy i do rozwoju dla każdego człowieka na świecie.

ZASADY

 1. OTWARTOŚĆ I SZACUNEK
  Otwartość na innych ludzi, ich potrzeby i możliwości, szacunek i próba zrozumienia innych poglądów, zachowanie niezależności w myśleniu i postępowaniu.
 2. ZAUFANIE I LOJALNOŚĆ
  Zaufanie wobec siebie nawzajem i naszej organizacji, wierność własnym wartościom i zasadom, wiarygodność naszej organizacji, godna reprezentacja naszej organizacji wobec innych.
 3. WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
  Łączenie potencjalnych możliwości i umiejętności dla podnoszenia jakości działań naszej organizacji, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i zasobami, odpowiedzialność za siebie i innych, solidność w pracy, partycypacyjne zarządzanie organizacją
 4. AKTYWIZACJA I SAMOPOMOC
  Dbałość o aktywność i samodzielność innych ludzi, pomoc w budowaniu ich społecznych kompetencji, wiedzy i zdolności do kierowania samodzielnie własnymi działaniami, rozwój postaw samopomocy.
 5. WIEDZA I ROZWÓJ
  Samodoskonalenie i samokształcenie się, ciągłe uczenie się i rozwój, kreatywność i dzielenie się wiedzą
 6. NIEZALEŻNOSC I SUWERENNOŚĆ
  Wierność wartościom i zasadom Fundacji, zgodność wszelkich działań z jej misją i wizją oraz nieuleganie wpływom zewnętrznym.
 7. UCZCIWOŚĆ I TRANSPARENTNOŚĆ
  Działanie zgodne z prawem, zachowanie jawności działań, szacunek i docenianie innych, niewykorzystywanie swojej pozycji, terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań.

Partnerzy

KONTAKT

Fundacja
Dzieła Kolpinga w Polsce

Adres:

ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Telefon:

+48124187770

Fax:

+48124187776

Nr KRS

0000286578

Nr konta:

90 1050 1445 1000 0090 8058 4361

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł