O NAS

Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota, którą łączy postać jej założyciela i patrona bł. ks. Adolpha Kolpinga oraz głoszona przez niego idea niesienia pomocy potrzebującym. Organizacja powstała 170 lat temu, a dziś ogarnia ponad 60 krajów i gromadzi blisko 400 tysięcy zaangażowanych osób na całym świecie.

W Polsce jesteśmy obecni już od 30 lat, aktywnie działając na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia – bezrobotnych, dzieci, młodzieży i seniorów.

Fundacja

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce z siedzibą w Krakowie została założona w 2007 r., jako wspólna inicjatywa polsko-niemiecka. Jej celem jest wspieranie i umacnianie partnerskiego współdziałania w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego oraz ochrona praw i wolności człowieka w Polsce i krajach Globalnego Południa.

Fundatorem jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Międzynarodowe Dzieło Kolpinga (Kolping International), poprzez Kolping International Cooperation – swoją organizację ekspercką w obszarze współpracy rozwojowej.

BŁ. ADOLPH KOLPING

Patron naszego Dzieła urodził się ponad 200 lat temu  w Niemczech.  Ze skromnego, pochodzącego z ubogiej rodziny szewca, wyrósł na prekursora katolickiej nauki społecznej, kapłana nazywanego ”Ojcem czeladników”.

Troszczył się on nie tylko o doraźne potrzeby swych podopiecznych, ale chciał, by kształtowali w sobie Boży obraz i wzmacniali chrześcijańską tożsamość. Zależało mu, by prowadzili przykładne życie w rodzinie, zdobywali solidną sprawność w zawodzie i aktywni angażowali się w Kościele oraz w społeczeństwie.  

MISJA, WIZJA, CELE

„W każdej chwili naszego życia i w każdym miejscu, możemy zrobić wiele dobrego, ale musimy mieć oczy i uszy otwarte i ponad wszystko chcieć czynić dobro.”

(A. Kolping)

ZARZĄD I RADA

Zarząd Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce to to organ wykonawczy, który zarządza organizacją, czuwa nad realizacją zaplanowanych przedsięwzięć oraz nadzoruje działania pracowników.

W skład Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce wchodzi 7 osób, które wybierane są przez Ogólne Zgromadzenie Związku na 4-letnią kadencję.

ZESPÓŁ

Działania społeczne i realizację misji Dzieła Kolpinga wspierają pracownicy zatrudnieni  w ramach działalności gospodarczej oraz projektach realizowanych  przez organizację.

STATUT

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce to posiadający osobowość prawną związek stowarzyszeń – Rodzin Kolpinga. 

Działania organizacji są uregulowane statutem, zatwierdzonym 1994 roku.

SPRAWOZDANIA

Bardzo ważną rolę w Dziele Kolpinga odgrywa transparentność prowadzonych akcji pomocowych i realizowanych projektów. 

Każdego roku przygotowujemy i publikujemy  sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Rozwoju jest najważniejszym dokumentem polityki rozwoju Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce. Misja, wizja, cele i działania w niej określone pozwolą na zbudowanie potencjału organizacji, która doskonale odpowiada na współczesne wyzwania, proponując rozwiązania oparte na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich.

ZAMÓWIENIA

W związku z realizowanymi projektami dofinansowanymi ze środków zewnętrznych często korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. 

Zapoznaj się z aktualnymi zamówieniami naszej organizacji.

Już dziś możesz pomóc

Wybierz kwotę, którą chcesz wesprzeć Dzieło Kolpinga

20 zł
50 zł
100 zł
250 zł