Projekt „Zielona inicjatywa – samoorganizacja seniorów na rzecz ochrony środowiska” jest realizowany przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Okres realizacji: 06.2022-11.2023r.

Miejsce realizacji: działania będą realizowane na terenie funkcjonowania 5 Rodzin Kolpinga tj. w Jadownikach, Kłodawie Gdańskiej, Lipnicy Małej, w Łęczycach, w Staniszczach Wielkich.

Cel: wzrost aktywności obywatelskiej 50 seniorek, seniorów z terenów wiejskich na rzecz długofalowego zaangażowania się w programy ochrony lokalnych ekosystemów i tym samym wpływu na ochronę środowiska.

W ramach projektu zaplanowano zróżnicowane działania edukacyjne, aktywizujące oraz wypracowanie modelowego programu w zakresie ochrony lokalnego ekosystemu.

W ramach działań edukacyjnych będą organizowane:

  • Seminaria z tematyki ochrony środowiska
  • Wizyta studyjna oraz spacer badawczy, których celem jest terenowa identyfikacja praktyk z zakresu ochrony lokalnego ekosystemu, które mogłyby być wdrażane przez samych seniorów w najbliższym otoczeniu
  • Warsztaty planistyczne w ramach, których seniorzy będą opracowywać program działania na rzecz lokalnego środowiska.

Działania aktywizujące to etap angażujący seniorów do działań na rzecz ochrony środowiska na lokalnym terenie poprzez działalność wolontaryjną, jak również zachęcenie do aktywności innych seniorów i inne osoby z otoczenia.

Proponowane działania aktywizujące w ramach projektu:

  • Inicjatywa w zakresie ochrony lokalnej przyrody integrująca seniorów ze społecznością lokalną.
  • Piknik realizowany przez seniorów dla lokalnej społeczności, promujący praktyki pro środowiskowe.

Wzmocnieniem przedstawionych działań będzie uczestnictwo w Eko-Forum Seniora, w którym wezmą udział uczestnicy projektu oraz osoby 60+ zainteresowane podejmowaną tematyką.